Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru

Eisiau chwarae rhan allweddol wrth wneud penderfyniadau am Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru?

A ydych yn darparu gwasanaethau sy’m ymwneud â iechyd a / neu gofal cymdeithasol yng Ngogledd Cymru ac mae ganddynt bersbectif cenedlaethol?

Os felly, gallai hyn fod i chi.

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi cael ei sefydlu gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles newydd (2014) a’i nod yw gwella iechyd a lles holl bobl Gogledd Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch efo Bethan Jones Edwards, Pennaeth Cydweithredu Rhanbarol (Bethan.m.jonesedwards@sirddinbych.gov.uk) 01824712037 neu Morwena Edwards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Gwynedd (awenmorwenaedwards@gwynedd.gov.uk)

Gall y pecynnau datganiad o ddiddordeb i’w gweld ar ein gwefan.  Yna dylai’r pecynnau cael eu cyflwyno i Bethan.m.jonesedwards@sirddinbych.gov.uk erbyn 22ain Awst 2016

Caiff digwyddiad dethol cyfoedion ei drefnu mor fuan a phosib.

Lansio Gyda’n gilydd yn Wrecsam

Heddiw fe lansiwyd gwefan newydd i ddatblygu Gyda’n Gilydd yn Wrecsam.

Mae Gyda’n Gilydd yn Wrecsam yn ymagwedd newydd i annog mwy o bobl i gymryd cyfrifoldeb dros yr hyn sy’n digwydd yn eu cymunedau.

Nod y fenter yw rhoi mwy o reolaeth i bobl leol dros wella gwasanaethau, perthnasau ac ansawdd bywyd. Mae Gyda’n gilydd yn Wrecsam yn gysyniad newydd i wneud cymunedau yn fwy cynaliadwy ar gyfer y dyfodol ac i rymuso trigolion lleol i wneud gwahaniaeth. Gall gynnwys unrhyw beth o wirfoddoli yn eich clwb chwaraeon lleol a threfnu digwyddiadau glanhau cymunedol blynyddol i helpu grŵp sgowtiaid neu glwb cerddoriaeth.

Er mai Cyngor Wrecsam sydd wedi datblygu’r fenter, gan weithredu fel cyswllt i helpu’r cyhoedd i ddatblygu syniadau newydd neu i atgyfodi hen rai, mae ar y Cyngor eisiau i drigolion Wrecsam gofleidio’r cysyniad a dechrau ei ddatblygu ymhellach. Trafododd aelodau’r Bwrdd Gweithredol adroddiad yn ddiweddar ar Gyda’n Gilydd yn Wrecsam.

Dywedodd y Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau a Chydweithio: “Hoffwn annog trigolion i wybod mwy, cymryd rhan a dweud wrthym ni beth sy’n digwydd yn eu cymuned, byddem wrth ein bodd yn clywed ganddyn nhw drwy’r cyfryngau cymdeithasol a’r wefan newydd. Mae yna bethau gwych yn digwydd yn ein cymunedau ac mae yna hefyd lawer o syniadau eto i’w gwireddu.

“Mae Gyda’n Gilydd yn Wrecsam yn lle gwych i ddechrau a hyrwyddo cynlluniau a arweinir gan y gymuned. Bydd yn helpu i leihau dibyniaeth cymunedau ar wasanaethau’r Cyngor ac yn sicrhau bod pobl leol yn cael eu cefnogi i gynnal a gwella ansawdd bywyd yn ein cymunedau.”

Gallwch ddod o hyd i Gyda’n Gilydd yn Wrecsam yn www.togetherinwrexham.co.uk

Twitter @wrecsamynghyd

Neu drwy ei dudalen Facebook.

NODYN I OLYGYDDION: Am ragor o wybodaeth am Gyda’n Gilydd yn Wrecsam, neu i gyfweld â’r Cyng. Hugh Jones, cysylltwch â Claire Brock, Uwch Swyddog Cyfathrebu ar 01978 292277 neu Claire.brock@wrexham.gov.uk.