2019/20 Grantiau Cyllid

Ni does dyddiad cau i dderbyn ceisiadau a bydd pob cais yn cael ei ystyried ar sail teilyngdod a’i fod yn bodloni’r meini prawf isod. Adnoddau cyfyngedig sydd ar gael, a chynhelir adolygiad i ystyried pa gyllid sy’n weddill, a hyn fydd yn penderfynu ar y symiau a geir eu dyfarnu yn y deuddeg mis nesaf. Cafodd y cynllun grant galluogi Wrecsam Ynghyd (y cynllun) ei sefydlu gan y Cyngor fel o ganlyniad i’n hymrwymiad i gefnogi cymunedau i ddod ynghyd i gymryd rhan weithredol wrth ddarparu gwasanaethau. Mae’r adnodd sydd ar gael ar gyfer y cynllun yn gyfyngedig, gydag arian o’r neilltu mewn cronfa wrth gefn. Bydd adolygiad blynyddol yn pennu’r cyfanswm sydd ar gael yng nghronfa’r cynllun am y 12 mis canlynol. Bydd y panel yn cyfarfod bob tri mis i ystyried ceisiadau, gan ddilyn yr amserlen isod:

2019/20
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Panel yn cyfarfod yn ystod: Ymgeiswyr yn cael eu hysbysu yn ystod trydedd wythnos:
28 Chwefror 2019 Mawrth 2019 Ebrill 2019
31 Mai 2019 Mehefin 2019 Gorffennaf 2019
30 Awst 2019 Medi 2019 Hydref 2019
29 Tachwedd 2019 Rhagfyr 2019 Ionawr 2020
28 Chwefror 2020 Mawrth 2020 Ebrill 2020

Bydd pob cyflwyniad yn cael ei ystyried ar sail teilyngdod a chan gyfeirio at y meini prawf a nodir isod. Disgwylir y bydd unrhyw brosiect llwyddiannus yn:

 • Cynnig rhywbeth newydd – ni cheir cyllid ar gyfer gweithgareddau “busnes fel arfer”.
 • Gallu dangos manteision gwirioneddol i’r gymuned ehangach
 • Cefnogi’r ethos gwirfoddolwyr
 • Annog cydlyniant cymunedol
 • Bod yn hunangynhaliol, h.y. parhau heb gymorth ariannol pellach, unwaith y bydd yr arian grant / benthyciad yn cael ei wario. Wrth ystyried hyn, ni roddir cyllid ar gyfer costau gweithredu, fel rhent a chyflogau, neu ar gyfer digwyddiadau unigryw

Bydd y broses ddyfarnu yn cymryd pob un o’r pum maen prawf uchod i ystyriaeth yn gyfartal; bydd y rhain yn ffurfio sail y matrics sgorio a fydd yn arwain y Swyddogion ac Aelodau’r Cyngor wrth benderfynu ar ddyfarniadau. Rhaid i bob cais gael ei gefnogi a’i lofnodi gan y Cyngor Cymuned mwyaf priodol. Mae’n rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu adroddiad i fodloni’r Cyngor Cymuned bod yr arian wedi cael ei wario yn briodol.

Wrecsam Ynghyd “Grantiau Cyllid”

Dyfarniadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Gall dyfarniadau oddi wrth y cynllun gan y Cyngor gymryd un o ddwy ffurf:-

 • Grant hyd at werth bum mil o bunnau (£5,000) NEU
 • Benthyciad di-log gwerth hyd at ugain mil o bunnau (£20,000) yn ad-daladwy dros gyfnod sy’n gymesur â natur y cynllun, a’r manteision sydd i’w deillio o’r cyllid. Disgwylir na fyddai unrhyw gyfnod ad-dalu fel arfer yn fwy na phum mlynedd, ond ni fydd hyn yn cael ei orfodi’n llym lle gellir dangos byddai gwneud hynny yn gwneud y cynnig yn anymarferol.
 • Dim ond un cais llwyddiannus yn unig gall Gyda’n Gilydd yn Wrecsam ei dderbyn gan sefydliad unigol mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.
 • Os oes angen cyngor arnoch am lenwi’r ffurflen gais, neu ar unrhyw elfennau o’r broses gyflwyno, cysylltwch â together@wrexham.gov.uk.

Crynodeb Ceisiadau Llwyddiannus

Cliciwch yma am grynodeb o’r holl gynigion a dderbyniodd y panel ariannu.

Cyngor Ariannol

Mae Llinellfusnes CBSW yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ariannu i grwpiau cymunedol, er enghraifft, rhannu gwybodaeth am sefydliadau darparu grantiau, ac ymchwil lleol sy’n gallu cryfhau ceisiadau ariannu. Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) yn darparu gwasanaeth rhoi cyngor ariannol am ddim. Cliciwch yma i fynd at eu tudalen gyllid, sydd â dolenni at daflenni cyngor, a ffurflen ymholiadau. Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ar “Chwilio am Gyllid” dan ein label ‘Grwpiau’ hefyd.

Grwpiau a dderbyniodd grant yn sn am eu llwyddiant

Mae grwpiau cymunedol a chlybiau chwaraeon a gafodd fudd gan Gydan Gilydd yn Wrecsam drwy gydol 2016 wedi bod yn canmol y cynllun ai effaith gadarnhaol ar y gymuned.

Maer cynllun grantiau yn galluogi amrywiaeth eang o grwpiau wneud mwy o waith a darparu amrywiaeth newydd neu mwy eang ir cyhoedd boed hynny drwy waith awyr agored, y celfyddydau neu chwaraeon.

Ymysg y rhai a dderbyniodd arian oeddPartneriaeth Parc Caia, grŵp cymunedol syn rhedeg nifer o adnoddau yn ardal Parc Caia, Wrecsam.

Derbyniodd y Bartneriaeth 5,000 mewn arian grant, a fu o gymorth i gefnogi cais llawer mwy i Lywodraeth Cymru ar Gronfa Loteri Fawr, am unedau menter a llyfrgell gymunedol iw rhedeg gan y gymuned yn eu canolfan ar Ffordd y Tywysog Siarl.

Maer cais a gyflwynwyd fis Medi yn werth mwy na 500,000, ac maer Bartneriaeth yn disgwyl y canlyniad yn y Flwyddyn Newydd.

Meddai Alison Hill, Prif Swyddog Partneriaeth Parc Caia: Os bydd yn llwyddiannus, bydd yr arian hwn yn cael gwir effaith ar y gymuned leol bydd y llyfrgell yn darparu canolbwynt ar gyfer dysgu, darllen a lleihau unigedd, tra bydd yr unedau menter newydd yn galluogi entrepreneuriaid lleol i gychwyn busnesau newydd a chynyddu cyfleoedd cyflogaeth yn yr ardal.

DerbynioddClwb Bowlio Cunliffegrant hefyd, a ddefnyddiwyd i brynu peiriant torri glaswellt er mwyn cynorthwyo i gynnal a chadw eu tir ar Ffordd Jeffreys. Roedd y tir yn cael ei gynnal gan Gyngor Wrecsam cyn ir Clwb gymryd rl y lesddeiliad.

Meddai Eryl Jones, Ysgrifennydd y Clwb Bowlio: Roedd yn rhaid i ni weithio gyda hen beiriant torri gwair cyn hyn, ond ar l cael y grant fe wnaethom ni brynu peiriant torri gwair Dennis newydd maen hollol wych ac maer llain mewn cyflwr arbennig, ac mae dau on haelodau yn edrych ar ei l yn dda iawn.

Fel rhan or cynllun galluogi, rhoddwyd benthyciad o 20,000 i Glwb Pl-droed Derwyddon Cefn i osod cae 3G newydd ar ei dir yn The Rock, Rhosymedre.

Maer tir wedi ei ddefnyddio i hyfforddi clybiau lleol eraill, gan gynnwys Penycae, Cefn Albion, Llangollen, Rhostyllen, Rhos Aelwyd, Coedpoeth ac eraill yn ogystal chynnal timau chwech bob ochr mewn cynghrair bl-droed ar nos Sul a nos Lun, a gemau i chwaraewyr anabl ac ysgolion pl-droed yn ystod gwyliau hanner tymor.

Mae Criw Caban Bwlchgwyn yn gyfleuster gofal plant dielw syn cynnig gofal plant fforddiadwy ac o safon i blant 2 13 oed y tu allan i oriau ysgol, ac mae ar gael i bawb.

Maer gwasanaethau a gynigir yn cynnwys clwb brecwast, clwb ar l ysgol,Nursery Plus, clwb gwyliau a chylch chwarae gydar bwriad o alluogi rhieni i fedru fforddio dychwelyd ir gwaith a/neu addysg.

Dywedodd Nicola Roberts, Pennaeth Cabin Crew: Mae grant Wrecsam Ynghyd wedin galluogi i brynu offer chwarae newydd a datblygu ardaloedd chwarae newydd yng Nghriw Caban Bwlchgwyn.

Maer ardaloedd newydd hyn wedi gwella cyfleoedd chwarae ir plant syn mynychu ac maent yn annog datblygiad iaith gynnar ac yn gwella eu gwybodaeth, eu hiaith au sgiliau cymdeithasol.

Defnyddiodd Grŵp Coedwigaeth Gwerin y Coed, Tŷ Mawr, grant o 5,000 i ymestyn ei dm o wirfoddolwyr, syn rhedeg sesiynau awyr agored wythnosol i deuluoedd gydag ADHD neu awtistiaeth.

Maer grant wedi eu galluogi i gychwyn sesiynau hyfforddi ar gyfer rhieni a gofalwyr, gan ganolbwyntio ar les, cynhwysiad cymdeithasol, a chefnogaeth gan gymheiriaid yn ogystal gemau, crefftau coetir a choginio awyr agored.

Meddai David Beasley, gwirfoddolwr syn rhiant yng Ngwerin y Coed: Mae bod yma yn wych. Gallwch siarad gyda rheini eraill syn deall sut rai ywr plant. Maen dda er fy lles.

Maen rhoi cyfle iddynt gyfathrebu gyda phlant eraill ac oedolion. Maen rhoi cyfle iddynt fod y tu allan a mwynhau eu hunain.

CafoCafodd The Vic Studios, menter gymdeithasol syn rhoi lle i berfformwyr ifanc yn Wrecsam i berfformio a recordio eu gwaith, grant hefyd.

Rhoddwyd 4,995 ir grŵp i ddatblygu proffil, galluoedd trefniadol, capasiti cyflawni a safle marchnad y stiwdio.

Dywedodd Mike Corcoran, gwirfoddolwr yn y stiwdio: Wrth wneud grant am arian Gydan Gilydd yn Wrecsam, dim ond newydd agor ei drysau oedd Vic Studios, yn fenter gymdeithasol annibynnol newydd. Roedd yr arian yn hanfodol wrth gefnogi datblygu sefydliadol, twf, ac ail-lansior stiwdios, a oedd wedi cael eu rhedeg fel gwasanaeth awdurdod lleol tan 2015.

Ers hynny, rydym wedi gweld ein buddiolwyr ifanc yn perfformio o flaen cynulleidfaoedd anferth yng Nghanolfan Tref Wrecsam fel rhan o Ŵyl Gerddoriaeth Focus Wales, wedi darparu cefnogaeth arbenigol i fwy na 130 o unigolion gydag amrywiaeth o anghenion cymhleth, ac wedi croesawu bron i 1000 o bobl yn l i Vic Studios i recordio, ymarfer a bod yn greadigol!

Maer THIS Project, syn darparu lleoliad yng nghanol tref Wrecsam ar gyfer artistiaid, wedi derbyn 1,990 o grant er mwyn ailgychwyn lifft yn ei safle ar Stryt yr Hb, or enw Undedgun.

Meddai Dave Gray, trefnydd gydar THIS Project: Gan ein bod yn gweithredu mewn amgylchedd dros dro, allwn ni ddim buddsoddi yn sylweddol yn y safleoedd, ond galluogodd y grant bach a dderbyniom gan Gydan Gilydd Yn Wrecsam i ni ailgychwyn y lifft, gan sicrhau fod holl aelodaur gymuned yn gallu mwynhaur gwasanaethau a ddarperir yn yr adeilad nid yr henoed ar anabl yn unig, ond hefyd rhieni gyda chadeiriau gwthio, a gallant bellach ddefnyddion gofod ar y llawr cyntaf.

Mae hyn wedi cynyddu ein nifer o ymwelwyr ac wedin helpu i ymestyn ein cymuned greadigol.

Bydd cefnogaeth gan Gydan Gilydd yn Wrecsam hefyd yn galluogi aelodau o ganolfan adfer Champions House, a redir gan asiantaeth cymorth cyffuriau ac alcoholCAIS, i fynd ir afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a hybu balchder bro drwy gynnig diwrnodau glanhau am ddim mewn cymunedau ar draws canol y dref.

Rhoddwyd grant o 5,000 i CAIS i gefnogir diwrnodau glanhau.

Bydd gwirfoddolwyr or grŵp Adferiad ar Gwaith yn gweithio gyda chynghorau cymuned i glustnodi ardaloedd sydd angen eu glanhau ychydig, cyn gwneud gwaith tacluso, chwynnu, paentio ac yn y blaen.

Meddai rheolwr CAIS, Leon Marsh: Cafodd y tm eu canmol am eu hymdrechion i dacluso ardal Rhosddu yn gynt yn yr hydref ac maent bellach yn edrych ymlaen i ddefnyddio offer newydd sydd wedi ei brynu gyda chymorth cyllid grant Gydan Gilydd yn Wrecsam, i wneud mwy o waith glanhaur gaeaf hwn.

Mae llawer on gwirfoddolwyr mewn adferiad hir dymor, ac maent bellach yn aelodau gweithredol on cymdeithas wedi iddynt gymryd mantais or gwasanaethau cefnogi sydd ar gael yn Wrecsam.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau a Phartneriaethau: Roeddwn yn hynod falch o fod wedi cwrdd cymaint o bobl oedd wedi derbyn cyllid Gydan Gilydd yn Wrecsam ac roedd yn wych cael clywed am y gwaith y maent wedi ei wneud er mwyn cefnogi eu cymunedau.

Edrychaf ymlaen at glywed gan grwpiau eraill yn y dyfodol, a byddwn yn annog unrhyw un a allai fod diddordeb neu syn ystyried os ydynt yn gymwys am grant or fath i fynd i wefan Gydan Gilydd yn Wrecsam.

Gwobrau Dewi Sant

Ydych chi’n nabod rhywun eithriadol?

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer 2017

Mae’r Gwobrau Dewi Sant blynyddol yn cydnabod a dathlu llwyddiannau eithriadol pobl Cymru. Maent yn cydnabod pobl sydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn ar gyfer y wlad hon – naill ai gartref neu dramor. Maent yn nodau mawr o ragoriaeth a’r anrhydeddau uchaf y mae Llywodraeth Cymru yn rhoi i ddinasyddion yn genedlaethol.

Mae’r Gwobrau yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo dyheadau Cymru a’i dinasyddion i fod yn wlad fodern, fywiog, gydag enw da cynyddol fel cenedl hyderus a chlyfar, sy’n gwerthfawrogi arloesedd, ysbryd cymunedol, ac anad dim ei holl bobl.

Mae Gwobrau Dewi Sant yn gweithredu dros y wlad i gyd – nhw yw “gwobrau’r gwobrau” a’r gyrchfan naturiol i bawb sydd wedi ennill gwobrau sectorol neu gymunedol eraill.

www.stdavidawards.org.uk

28540 St David Award Posters_WEB_Page_3

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru

Eisiau chwarae rhan allweddol wrth wneud penderfyniadau am Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru?

A ydych yn darparu gwasanaethau sy’m ymwneud â iechyd a / neu gofal cymdeithasol yng Ngogledd Cymru ac mae ganddynt bersbectif cenedlaethol?

Os felly, gallai hyn fod i chi.

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi cael ei sefydlu gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles newydd (2014) a’i nod yw gwella iechyd a lles holl bobl Gogledd Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch efo Bethan Jones Edwards, Pennaeth Cydweithredu Rhanbarol (Bethan.m.jonesedwards@sirddinbych.gov.uk) 01824712037 neu Morwena Edwards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Gwynedd (awenmorwenaedwards@gwynedd.gov.uk)

Gall y pecynnau datganiad o ddiddordeb i’w gweld ar ein gwefan.  Yna dylai’r pecynnau cael eu cyflwyno i Bethan.m.jonesedwards@sirddinbych.gov.uk erbyn 22ain Awst 2016

Caiff digwyddiad dethol cyfoedion ei drefnu mor fuan a phosib.

Grantiau Cyllid

Ni does dyddiad cau i dderbyn ceisiadau a bydd pob cais yn cael ei ystyried ar sail teilyngdod a’i fod yn bodloni’r meini prawf isod. Adnoddau cyfyngedig sydd ar gael, a chynhelir adolygiad i ystyried pa gyllid sy’n weddill, a hyn fydd yn penderfynu ar y symiau a geir eu dyfarnu yn y deuddeg mis nesaf. Cafodd y cynllun grant galluogi Wrecsam Ynghyd (y cynllun) ei sefydlu gan y Cyngor fel o ganlyniad i’n hymrwymiad i gefnogi cymunedau i ddod ynghyd i gymryd rhan weithredol wrth ddarparu gwasanaethau. Mae’r adnodd sydd ar gael ar gyfer y cynllun yn gyfyngedig, gydag arian o’r neilltu mewn cronfa wrth gefn. Bydd adolygiad blynyddol yn pennu’r cyfanswm sydd ar gael yng nghronfa’r cynllun am y 12 mis canlynol. Bydd y panel yn cyfarfod bob tri mis i ystyried ceisiadau, gan ddilyn yr amserlen isod:

2017/18
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Bydd panel yn cyfarfod yn ystod: Ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o’r canlyniad yn ystod trydedd wythnos:
Dydd Iau 30 Tachwedd 2017 Rhagfyr 2017 Ionawr 2018
Dydd Mercher 28 Chwefror 2018 Mawrth 2018 Ebrill 2018
Dydd Iau 31 Mai 2018 Mehefin 2018 Gorffennaf 2018
Dydd Gwener 31 Awst  2018 Medi 2018 Hydref 2018
Dydd Gwener 30 Tachwedd 2018 Rhagfyr 2018 Ionawr  2019

Bydd pob cyflwyniad yn cael ei ystyried ar sail teilyngdod a chan gyfeirio at y meini prawf a nodir isod. Disgwylir y bydd unrhyw brosiect llwyddiannus yn:

 • Cynnig rhywbeth newydd – ni cheir cyllid ar gyfer gweithgareddau “busnes fel arfer”.
 • Gallu dangos manteision gwirioneddol i’r gymuned ehangach
 • Cefnogi’r ethos gwirfoddolwyr
 • Annog cydlyniant cymunedol
 • Bod yn hunangynhaliol, h.y. parhau heb gymorth ariannol pellach, unwaith y bydd yr arian grant / benthyciad yn cael ei wario. Wrth ystyried hyn, ni roddir cyllid ar gyfer costau gweithredu, fel rhent a chyflogau, neu ar gyfer digwyddiadau unigryw

Bydd y broses ddyfarnu yn cymryd pob un o’r pum maen prawf uchod i ystyriaeth yn gyfartal; bydd y rhain yn ffurfio sail y matrics sgorio a fydd yn arwain y Swyddogion ac Aelodau’r Cyngor wrth benderfynu ar ddyfarniadau. Rhaid i bob cais gael ei gefnogi a’i lofnodi gan y Cyngor Cymuned mwyaf priodol. Mae’n rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu adroddiad i fodloni’r Cyngor Cymuned bod yr arian wedi cael ei wario yn briodol.

Wrecsam Ynghyd “Grantiau Cyllid”

Dyfarniadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Gall dyfarniadau oddi wrth y cynllun gan y Cyngor gymryd un o ddwy ffurf:-

 • Grant hyd at werth bum mil o bunnau (£5,000) NEU
 • Benthyciad di-log gwerth hyd at ugain mil o bunnau (£20,000) yn ad-daladwy dros gyfnod sy’n gymesur â natur y cynllun, a’r manteision sydd i’w deillio o’r cyllid. Disgwylir na fyddai unrhyw gyfnod ad-dalu fel arfer yn fwy na phum mlynedd, ond ni fydd hyn yn cael ei orfodi’n llym lle gellir dangos byddai gwneud hynny yn gwneud y cynnig yn anymarferol.
 • Dim ond un cais llwyddiannus yn unig gall Gyda’n Gilydd yn Wrecsam ei dderbyn gan sefydliad unigol mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.
 • Os oes angen cyngor arnoch am lenwi’r ffurflen gais, neu ar unrhyw elfennau o’r broses gyflwyno, cysylltwch â together@wrexham.gov.uk.

Crynodeb Ceisiadau Llwyddiannus

Cliciwch yma am grynodeb o’r holl gynigion a dderbyniodd y panel ariannu. Cliciwch yma os gwelwch yn dda am stori newyddion ehangu ar sut wnaeth derbynwyr llwyddiannus wedi elwa o grantiau yn 2016.

Cyngor Ariannol

Mae Llinellfusnes CBSW yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ariannu i grwpiau cymunedol, er enghraifft, rhannu gwybodaeth am sefydliadau darparu grantiau, ac ymchwil lleol sy’n gallu cryfhau ceisiadau ariannu. Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) yn darparu gwasanaeth rhoi cyngor ariannol am ddim. Cliciwch yma i fynd at eu tudalen gyllid, sydd â dolenni at daflenni cyngor, a ffurflen ymholiadau. Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ar “Chwilio am Gyllid” dan ein label ‘Grwpiau’ hefyd.

Lansio Gyda’n gilydd yn Wrecsam

Heddiw fe lansiwyd gwefan newydd i ddatblygu Gyda’n Gilydd yn Wrecsam.

Mae Gyda’n Gilydd yn Wrecsam yn ymagwedd newydd i annog mwy o bobl i gymryd cyfrifoldeb dros yr hyn sy’n digwydd yn eu cymunedau.

Nod y fenter yw rhoi mwy o reolaeth i bobl leol dros wella gwasanaethau, perthnasau ac ansawdd bywyd. Mae Gyda’n gilydd yn Wrecsam yn gysyniad newydd i wneud cymunedau yn fwy cynaliadwy ar gyfer y dyfodol ac i rymuso trigolion lleol i wneud gwahaniaeth. Gall gynnwys unrhyw beth o wirfoddoli yn eich clwb chwaraeon lleol a threfnu digwyddiadau glanhau cymunedol blynyddol i helpu grŵp sgowtiaid neu glwb cerddoriaeth.

Er mai Cyngor Wrecsam sydd wedi datblygu’r fenter, gan weithredu fel cyswllt i helpu’r cyhoedd i ddatblygu syniadau newydd neu i atgyfodi hen rai, mae ar y Cyngor eisiau i drigolion Wrecsam gofleidio’r cysyniad a dechrau ei ddatblygu ymhellach. Trafododd aelodau’r Bwrdd Gweithredol adroddiad yn ddiweddar ar Gyda’n Gilydd yn Wrecsam.

Dywedodd y Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau a Chydweithio: “Hoffwn annog trigolion i wybod mwy, cymryd rhan a dweud wrthym ni beth sy’n digwydd yn eu cymuned, byddem wrth ein bodd yn clywed ganddyn nhw drwy’r cyfryngau cymdeithasol a’r wefan newydd. Mae yna bethau gwych yn digwydd yn ein cymunedau ac mae yna hefyd lawer o syniadau eto i’w gwireddu.

“Mae Gyda’n Gilydd yn Wrecsam yn lle gwych i ddechrau a hyrwyddo cynlluniau a arweinir gan y gymuned. Bydd yn helpu i leihau dibyniaeth cymunedau ar wasanaethau’r Cyngor ac yn sicrhau bod pobl leol yn cael eu cefnogi i gynnal a gwella ansawdd bywyd yn ein cymunedau.”

Gallwch ddod o hyd i Gyda’n Gilydd yn Wrecsam yn www.togetherinwrexham.co.uk

Twitter @wrecsamynghyd

Neu drwy ei dudalen Facebook.

NODYN I OLYGYDDION: Am ragor o wybodaeth am Gyda’n Gilydd yn Wrecsam, neu i gyfweld â’r Cyng. Hugh Jones, cysylltwch â Claire Brock, Uwch Swyddog Cyfathrebu ar 01978 292277 neu Claire.brock@wrexham.gov.uk.