Grwpiau a dderbyniodd grant yn sn am eu llwyddiant

Mae grwpiau cymunedol a chlybiau chwaraeon a gafodd fudd gan Gydan Gilydd yn Wrecsam drwy gydol 2016 wedi bod yn canmol y cynllun ai effaith gadarnhaol ar y gymuned.

Maer cynllun grantiau yn galluogi amrywiaeth eang o grwpiau wneud mwy o waith a darparu amrywiaeth newydd neu mwy eang ir cyhoedd boed hynny drwy waith awyr agored, y celfyddydau neu chwaraeon.

Ymysg y rhai a dderbyniodd arian oeddPartneriaeth Parc Caia, grŵp cymunedol syn rhedeg nifer o adnoddau yn ardal Parc Caia, Wrecsam.

Derbyniodd y Bartneriaeth 5,000 mewn arian grant, a fu o gymorth i gefnogi cais llawer mwy i Lywodraeth Cymru ar Gronfa Loteri Fawr, am unedau menter a llyfrgell gymunedol iw rhedeg gan y gymuned yn eu canolfan ar Ffordd y Tywysog Siarl.

Maer cais a gyflwynwyd fis Medi yn werth mwy na 500,000, ac maer Bartneriaeth yn disgwyl y canlyniad yn y Flwyddyn Newydd.

Meddai Alison Hill, Prif Swyddog Partneriaeth Parc Caia: Os bydd yn llwyddiannus, bydd yr arian hwn yn cael gwir effaith ar y gymuned leol bydd y llyfrgell yn darparu canolbwynt ar gyfer dysgu, darllen a lleihau unigedd, tra bydd yr unedau menter newydd yn galluogi entrepreneuriaid lleol i gychwyn busnesau newydd a chynyddu cyfleoedd cyflogaeth yn yr ardal.

DerbynioddClwb Bowlio Cunliffegrant hefyd, a ddefnyddiwyd i brynu peiriant torri glaswellt er mwyn cynorthwyo i gynnal a chadw eu tir ar Ffordd Jeffreys. Roedd y tir yn cael ei gynnal gan Gyngor Wrecsam cyn ir Clwb gymryd rl y lesddeiliad.

Meddai Eryl Jones, Ysgrifennydd y Clwb Bowlio: Roedd yn rhaid i ni weithio gyda hen beiriant torri gwair cyn hyn, ond ar l cael y grant fe wnaethom ni brynu peiriant torri gwair Dennis newydd maen hollol wych ac maer llain mewn cyflwr arbennig, ac mae dau on haelodau yn edrych ar ei l yn dda iawn.

Fel rhan or cynllun galluogi, rhoddwyd benthyciad o 20,000 i Glwb Pl-droed Derwyddon Cefn i osod cae 3G newydd ar ei dir yn The Rock, Rhosymedre.

Maer tir wedi ei ddefnyddio i hyfforddi clybiau lleol eraill, gan gynnwys Penycae, Cefn Albion, Llangollen, Rhostyllen, Rhos Aelwyd, Coedpoeth ac eraill yn ogystal chynnal timau chwech bob ochr mewn cynghrair bl-droed ar nos Sul a nos Lun, a gemau i chwaraewyr anabl ac ysgolion pl-droed yn ystod gwyliau hanner tymor.

Mae Criw Caban Bwlchgwyn yn gyfleuster gofal plant dielw syn cynnig gofal plant fforddiadwy ac o safon i blant 2 13 oed y tu allan i oriau ysgol, ac mae ar gael i bawb.

Maer gwasanaethau a gynigir yn cynnwys clwb brecwast, clwb ar l ysgol,Nursery Plus, clwb gwyliau a chylch chwarae gydar bwriad o alluogi rhieni i fedru fforddio dychwelyd ir gwaith a/neu addysg.

Dywedodd Nicola Roberts, Pennaeth Cabin Crew: Mae grant Wrecsam Ynghyd wedin galluogi i brynu offer chwarae newydd a datblygu ardaloedd chwarae newydd yng Nghriw Caban Bwlchgwyn.

Maer ardaloedd newydd hyn wedi gwella cyfleoedd chwarae ir plant syn mynychu ac maent yn annog datblygiad iaith gynnar ac yn gwella eu gwybodaeth, eu hiaith au sgiliau cymdeithasol.

Defnyddiodd Grŵp Coedwigaeth Gwerin y Coed, Tŷ Mawr, grant o 5,000 i ymestyn ei dm o wirfoddolwyr, syn rhedeg sesiynau awyr agored wythnosol i deuluoedd gydag ADHD neu awtistiaeth.

Maer grant wedi eu galluogi i gychwyn sesiynau hyfforddi ar gyfer rhieni a gofalwyr, gan ganolbwyntio ar les, cynhwysiad cymdeithasol, a chefnogaeth gan gymheiriaid yn ogystal gemau, crefftau coetir a choginio awyr agored.

Meddai David Beasley, gwirfoddolwr syn rhiant yng Ngwerin y Coed: Mae bod yma yn wych. Gallwch siarad gyda rheini eraill syn deall sut rai ywr plant. Maen dda er fy lles.

Maen rhoi cyfle iddynt gyfathrebu gyda phlant eraill ac oedolion. Maen rhoi cyfle iddynt fod y tu allan a mwynhau eu hunain.

CafoCafodd The Vic Studios, menter gymdeithasol syn rhoi lle i berfformwyr ifanc yn Wrecsam i berfformio a recordio eu gwaith, grant hefyd.

Rhoddwyd 4,995 ir grŵp i ddatblygu proffil, galluoedd trefniadol, capasiti cyflawni a safle marchnad y stiwdio.

Dywedodd Mike Corcoran, gwirfoddolwr yn y stiwdio: Wrth wneud grant am arian Gydan Gilydd yn Wrecsam, dim ond newydd agor ei drysau oedd Vic Studios, yn fenter gymdeithasol annibynnol newydd. Roedd yr arian yn hanfodol wrth gefnogi datblygu sefydliadol, twf, ac ail-lansior stiwdios, a oedd wedi cael eu rhedeg fel gwasanaeth awdurdod lleol tan 2015.

Ers hynny, rydym wedi gweld ein buddiolwyr ifanc yn perfformio o flaen cynulleidfaoedd anferth yng Nghanolfan Tref Wrecsam fel rhan o Ŵyl Gerddoriaeth Focus Wales, wedi darparu cefnogaeth arbenigol i fwy na 130 o unigolion gydag amrywiaeth o anghenion cymhleth, ac wedi croesawu bron i 1000 o bobl yn l i Vic Studios i recordio, ymarfer a bod yn greadigol!

Maer THIS Project, syn darparu lleoliad yng nghanol tref Wrecsam ar gyfer artistiaid, wedi derbyn 1,990 o grant er mwyn ailgychwyn lifft yn ei safle ar Stryt yr Hb, or enw Undedgun.

Meddai Dave Gray, trefnydd gydar THIS Project: Gan ein bod yn gweithredu mewn amgylchedd dros dro, allwn ni ddim buddsoddi yn sylweddol yn y safleoedd, ond galluogodd y grant bach a dderbyniom gan Gydan Gilydd Yn Wrecsam i ni ailgychwyn y lifft, gan sicrhau fod holl aelodaur gymuned yn gallu mwynhaur gwasanaethau a ddarperir yn yr adeilad nid yr henoed ar anabl yn unig, ond hefyd rhieni gyda chadeiriau gwthio, a gallant bellach ddefnyddion gofod ar y llawr cyntaf.

Mae hyn wedi cynyddu ein nifer o ymwelwyr ac wedin helpu i ymestyn ein cymuned greadigol.

Bydd cefnogaeth gan Gydan Gilydd yn Wrecsam hefyd yn galluogi aelodau o ganolfan adfer Champions House, a redir gan asiantaeth cymorth cyffuriau ac alcoholCAIS, i fynd ir afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a hybu balchder bro drwy gynnig diwrnodau glanhau am ddim mewn cymunedau ar draws canol y dref.

Rhoddwyd grant o 5,000 i CAIS i gefnogir diwrnodau glanhau.

Bydd gwirfoddolwyr or grŵp Adferiad ar Gwaith yn gweithio gyda chynghorau cymuned i glustnodi ardaloedd sydd angen eu glanhau ychydig, cyn gwneud gwaith tacluso, chwynnu, paentio ac yn y blaen.

Meddai rheolwr CAIS, Leon Marsh: Cafodd y tm eu canmol am eu hymdrechion i dacluso ardal Rhosddu yn gynt yn yr hydref ac maent bellach yn edrych ymlaen i ddefnyddio offer newydd sydd wedi ei brynu gyda chymorth cyllid grant Gydan Gilydd yn Wrecsam, i wneud mwy o waith glanhaur gaeaf hwn.

Mae llawer on gwirfoddolwyr mewn adferiad hir dymor, ac maent bellach yn aelodau gweithredol on cymdeithas wedi iddynt gymryd mantais or gwasanaethau cefnogi sydd ar gael yn Wrecsam.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau a Phartneriaethau: Roeddwn yn hynod falch o fod wedi cwrdd cymaint o bobl oedd wedi derbyn cyllid Gydan Gilydd yn Wrecsam ac roedd yn wych cael clywed am y gwaith y maent wedi ei wneud er mwyn cefnogi eu cymunedau.

Edrychaf ymlaen at glywed gan grwpiau eraill yn y dyfodol, a byddwn yn annog unrhyw un a allai fod diddordeb neu syn ystyried os ydynt yn gymwys am grant or fath i fynd i wefan Gydan Gilydd yn Wrecsam.